دکتر سعید جودی

دکتر سعید جودی

متخصص طب سنتی ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز