دکتر فریبا رشدی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

متخصص طب سنتی ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز