تاریخچه کایروپراکتیک

 تاریخچه استفاده از این روش درمانی به زمان بقراط میرسد. همچنین در مصریان قدیم و طب چین نیز کاربرد فراوان داشته است. این علم طرفداران زیادی در آمریکا و بریتانیا دارد. از سال 1390پایه علم و ستون اصلی آن درعلم Osteopathicو مدارس آموزش کایروپراکتیک برقرار شد.


استفاده کنندگان از این علم پزشکان، فیزیوتراپیست ها و افراد کایروپراکتور، پرستاران، ماساژورهای حرفه ای و مربیان ورزشی میباشند.

اگرچه در دهه 16و 17این علم شروع به رشد مجدد کرد. ولی پیشگامان معاصر آن در قرن 19بودند. که همگی حرفهHerbert Baker وRichard Hutton. Wharton Hood در انگلستان شکسته بندی (اورتوپدی تجربی) بودند .4در آمریکا ریشه این علم به Andrew Taylor Stillو همکارش Daniel David Palmerمیرسد. آندره اولین مدرسه آموزشی خود را به نام مدرسه استئوپاتی در سال 1982در Kirksville. Missouriتاسسیس نمود و دانیال در سال 1895کالج مربوط به کاریوپراکتیک را در Iowaتاسسیس نمود .5در عرض 30-40سال گذشته این علم روایج زیادی پیدا کرده است.