فلسفه کاربرد manipulation در استئوپاتی

 از دید بیومکانیک، علت آنکه نقاطی از بدن دچار کم حرکتی و یا بر عکس دچار پر حرکتی میباشند، ناشی از مشکل و اختلال در جایی دیگر از بدن میباشد. به عنوان مثال ضعف اندام تحتانی، بدلیل اثر روی مکانیک راه رفتن، باعث اختلال در کارکرد حرکات لگنی و کمری خواهد شد، معتقدان استئوپاتی بر این عقیدهاند که بدن دارای مکانیسمهایی است که خود را تعمیر و ترمیم میکند.
عدهای از کاریوپراکتورها ارتباط زیادی بین ستون فقرات با سلامتی بدن و سیستم عصبی میدانند. عواملی که باعث تخریب و اختلال در کار ستون فقرات بشوند، میتوانند باعث اختلال در سلامتی شوند و تصحیح لغزنگی و جابجایی ستون فقرات، میتواند در بهبودی سلامتی مؤثر باشد. در این تکنیک علاوه بر ستون فقرات و مفاصل محیطی، عضلات و فاسیاها نیز با روش خود مد نظر گرفته میشوند. بهبودی باعث برگرداندن حرکت طبیعی عضو با کاهش درد میشود. مکانیزمایجاد نتایج موفقیت آمیز در اثرروش های درمانی :کاهش ورود ایمپالسهای عصبی، کاهش ورودی دریچههای گاما ، بهبودی برگشت لنف در عروق لنفاتیک و بهبودی حرکت خون در بافتها است
.بعضی از این درمانها بسیار مؤثر در کاهش ورودی حس درد به نخاع بوده و آندورفین آزاد شده باعث بالا رفتن آستانه درد و کاهش شدت درد میشود اگرچه اکثریت درمانها در این رشته برای دردهای گردن و لومبوساکرال بکار میرود ولی در هر
قسمت بدن میتواند کاربرد داشته باشد. به طور کل هدف آن برگرداندن حرکات نرمال و برطرف
کردن درد ثانویه به بیومکانیکهای به هم ریخته و برگرداندن هموستاز طبیعی بدن میباشد گرکنتراندیکاسیونی نباشد این روش برای تمام دردهای اسکلتی و استخوانی در ناحیه کمر، گردن و اندامها در مواردی که محدودیت حرکتی و یا درد ایجاد میشود اعمال میشود. صدمات اخیر،
تومورها، کشیدگیها و در رفتگیها، بسیاری از درگیریهای مفصلی، التهابها بدلیل آنکه ایجاد
hypermobilityایجاد کردهاند مناسب استفاده از این روش درمانی نیستند. علاوه بر بهبودی حرکات در نقاط محدود شده، میبایستی قرینه بودن، تون طبیعی عضلانی و رفلکسها و ترکیب و شالوده اصلی بدن توسط مانورهای بکار برده شده، حفظ شود .

استئوپاتی